โรงเรียนวัดสระสี่มุม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 2 2 5 1 0 68
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 6.41 % 1.28 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 21 19 18 8 0 197
ร้อยละ 7.98 % 7.22 % 6.84 % 3.04 % 0.00 % 74.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
182
จำนวน(คน) 16 5 15 4 0 142
ร้อยละ 8.79 % 2.75 % 8.24 % 2.20 % 0.00 % 78.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 523 คน
จำนวน(คน) 39 26 38 13 0 407
ร้อยละ 7.46 % 4.97 % 7.27 % 2.49 % 0.00 % 77.82 %

341 : 23 , 21 , 23 , 9 , 0 , 265...6.74 , 6.16 , 6.74 , 2.64 , 0.00 , 77.71 = 76 : 22.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 523 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 22.18%

Powered By www.thaieducation.net