โรงเรียนบ้านหนองพงนก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 4 0 0 0 50
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 6 0 15 9 7 118
ร้อยละ 3.87 % 0.00 % 9.68 % 5.81 % 4.52 % 76.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 8 4 15 9 7 168
ร้อยละ 3.79 % 1.90 % 7.11 % 4.27 % 3.32 % 79.62 %

211 : 8 , 4 , 15 , 9 , 7 , 168...3.79 , 1.90 , 7.11 , 4.27 , 3.32 , 79.62 = 43 : 20.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.38%

Powered By www.thaieducation.net