โรงเรียนบ้านหนองพงนก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 7 7 3 5 0 35
ร้อยละ 12.28 % 12.28 % 5.26 % 8.77 % 0.00 % 61.40 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 8 10 18 8 18 89
ร้อยละ 5.30 % 6.62 % 11.92 % 5.30 % 11.92 % 58.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 15 17 21 13 18 124
ร้อยละ 7.21 % 8.17 % 10.10 % 6.25 % 8.65 % 59.62 %

208 : 15 , 17 , 21 , 13 , 18 , 124...7.21 , 8.17 , 10.10 , 6.25 , 8.65 , 59.62 = 84 : 40.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38%

Powered By www.thaieducation.net