โรงเรียนบ้านหนองพงนก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 7 7 3 5 0 34
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 5.36 % 8.93 % 0.00 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 8 10 19 8 19 86
ร้อยละ 5.33 % 6.67 % 12.67 % 5.33 % 12.67 % 57.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 15 17 22 13 19 120
ร้อยละ 7.28 % 8.25 % 10.68 % 6.31 % 9.22 % 58.25 %

206 : 15 , 17 , 22 , 13 , 19 , 120...7.28 , 8.25 , 10.68 , 6.31 , 9.22 , 58.25 = 86 : 41.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75%

Powered By www.thaieducation.net