โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 19 11 10 30 21 25
ร้อยละ 16.38 % 9.48 % 8.62 % 25.86 % 18.10 % 21.55 %
ระดับประถมศึกษา
285
จำนวน(คน) 30 26 43 56 69 61
ร้อยละ 10.53 % 9.12 % 15.09 % 19.65 % 24.21 % 21.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
148
จำนวน(คน) 12 12 40 24 52 8
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 27.03 % 16.22 % 35.14 % 5.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 549 คน
จำนวน(คน) 61 49 93 110 142 94
ร้อยละ 11.11 % 8.93 % 16.94 % 20.04 % 25.87 % 17.12 %

401 : 49 , 37 , 53 , 86 , 90 , 86...12.22 , 9.23 , 13.22 , 21.45 , 22.44 , 21.45 = 315 : 78.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 549 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 455 คน คิดเป็นร้อยละ 82.88%

Powered By www.thaieducation.net