โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 19 11 10 30 21 18
ร้อยละ 17.43 % 10.09 % 9.17 % 27.52 % 19.27 % 16.51 %
ระดับประถมศึกษา
291
จำนวน(คน) 32 28 45 60 73 53
ร้อยละ 11.00 % 9.62 % 15.46 % 20.62 % 25.09 % 18.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
148
จำนวน(คน) 12 12 40 24 52 8
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 27.03 % 16.22 % 35.14 % 5.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 548 คน
จำนวน(คน) 63 51 95 114 146 79
ร้อยละ 11.50 % 9.31 % 17.34 % 20.80 % 26.64 % 14.42 %

400 : 51 , 39 , 55 , 90 , 94 , 71...12.75 , 9.75 , 13.75 , 22.50 , 23.50 , 17.75 = 329 : 82.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 548 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 469 คน คิดเป็นร้อยละ 85.58%

Powered By www.thaieducation.net