โรงเรียนวัดหนองจิก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 36
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 1 5 11 0 1 72
ร้อยละ 1.11 % 5.56 % 12.22 % 0.00 % 1.11 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 3 7 14 0 1 108
ร้อยละ 2.26 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.75 % 81.20 %

133 : 3 , 7 , 14 , 0 , 1 , 108...2.26 , 5.26 , 10.53 , 0.00 , 0.75 , 81.20 = 25 : 18.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80%

Powered By www.thaieducation.net