โรงเรียนวัดหนองจิก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 6.98 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 2 6 8 0 1 73
ร้อยละ 2.22 % 6.67 % 8.89 % 0.00 % 1.11 % 81.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 2 9 11 0 1 110
ร้อยละ 1.50 % 6.77 % 8.27 % 0.00 % 0.75 % 82.71 %

133 : 2 , 9 , 11 , 0 , 1 , 110...1.50 , 6.77 , 8.27 , 0.00 , 0.75 , 82.71 = 23 : 17.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29%

Powered By www.thaieducation.net