โรงเรียนวัดไร่แตงทอง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 18 0 0 0
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 90.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 0 0 21 1 2 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 87.50 % 4.17 % 8.33 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 1 1 39 1 2 0
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 88.64 % 2.27 % 4.55 % 0.00 %

44 : 1 , 1 , 39 , 1 , 2 , 0...2.27 , 2.27 , 88.64 , 2.27 , 4.55 , 0.00 = 44 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net