โรงเรียนบ้านหนองกร่าง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 44
ร้อยละ 8.16 % 0.00 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 89.80 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 2 3 7 0 0 61
ร้อยละ 2.74 % 4.11 % 9.59 % 0.00 % 0.00 % 83.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 6 3 8 0 0 105
ร้อยละ 4.92 % 2.46 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 86.07 %

122 : 6 , 3 , 8 , 0 , 0 , 105...4.92 , 2.46 , 6.56 , 0.00 , 0.00 , 86.07 = 17 : 13.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.93%

Powered By www.thaieducation.net