โรงเรียนวัดหนองศาลา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 8 0 9 0 0 67
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %
ระดับประถมศึกษา
259
จำนวน(คน) 42 6 17 10 0 184
ร้อยละ 16.22 % 2.32 % 6.56 % 3.86 % 0.00 % 71.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 5 2 33 1 0 77
ร้อยละ 4.24 % 1.69 % 27.97 % 0.85 % 0.00 % 65.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 461 คน
จำนวน(คน) 55 8 59 11 0 328
ร้อยละ 11.93 % 1.74 % 12.80 % 2.39 % 0.00 % 71.15 %

343 : 50 , 6 , 26 , 10 , 0 , 251...14.58 , 1.75 , 7.58 , 2.92 , 0.00 , 73.18 = 92 : 26.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 461 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net