โรงเรียนวัดหนองศาลา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 15 15 7 12 0 35
ร้อยละ 17.86 % 17.86 % 8.33 % 14.29 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 31 41 31 31 0 123
ร้อยละ 12.06 % 15.95 % 12.06 % 12.06 % 0.00 % 47.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114
จำนวน(คน) 3 4 29 1 0 77
ร้อยละ 2.63 % 3.51 % 25.44 % 0.88 % 0.00 % 67.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 455 คน
จำนวน(คน) 49 60 67 44 0 235
ร้อยละ 10.77 % 13.19 % 14.73 % 9.67 % 0.00 % 51.65 %

341 : 46 , 56 , 38 , 43 , 0 , 158...13.49 , 16.42 , 11.14 , 12.61 , 0.00 , 46.33 = 183 : 53.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 455 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 220 คน คิดเป็นร้อยละ 48.35%

Powered By www.thaieducation.net