โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 25
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 6 2 6 0 0 51
ร้อยละ 9.23 % 3.08 % 9.23 % 0.00 % 0.00 % 78.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 7 4 6 0 0 76
ร้อยละ 7.53 % 4.30 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 81.72 %

93 : 7 , 4 , 6 , 0 , 0 , 76...7.53 , 4.30 , 6.45 , 0.00 , 0.00 , 81.72 = 17 : 18.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28%

Powered By www.thaieducation.net