โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 6 8 6 3 4 50
ร้อยละ 7.79 % 10.39 % 7.79 % 3.90 % 5.19 % 64.94 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 11 9 22 6 2 135
ร้อยละ 5.95 % 4.86 % 11.89 % 3.24 % 1.08 % 72.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 0 1 6 0 1 70
ร้อยละ 0.00 % 1.28 % 7.69 % 0.00 % 1.28 % 89.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 340 คน
จำนวน(คน) 17 18 34 9 7 255
ร้อยละ 5.00 % 5.29 % 10.00 % 2.65 % 2.06 % 75.00 %

262 : 17 , 17 , 28 , 9 , 6 , 185...6.49 , 6.49 , 10.69 , 3.44 , 2.29 , 70.61 = 77 : 29.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 340 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net