โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 6 8 6 3 4 49
ร้อยละ 7.89 % 10.53 % 7.89 % 3.95 % 5.26 % 64.47 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 11 9 22 6 2 142
ร้อยละ 5.73 % 4.69 % 11.46 % 3.13 % 1.04 % 73.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 0 1 6 0 1 91
ร้อยละ 0.00 % 1.01 % 6.06 % 0.00 % 1.01 % 91.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 367 คน
จำนวน(คน) 17 18 34 9 7 282
ร้อยละ 4.63 % 4.90 % 9.26 % 2.45 % 1.91 % 76.84 %

268 : 17 , 17 , 28 , 9 , 6 , 191...6.34 , 6.34 , 10.45 , 3.36 , 2.24 , 71.27 = 77 : 28.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 367 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23.16%

Powered By www.thaieducation.net