โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 6 8 6 3 4 50
ร้อยละ 7.79 % 10.39 % 7.79 % 3.90 % 5.19 % 64.94 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 11 8 22 6 2 137
ร้อยละ 5.91 % 4.30 % 11.83 % 3.23 % 1.08 % 73.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 0 1 6 0 1 92
ร้อยละ 0.00 % 1.00 % 6.00 % 0.00 % 1.00 % 92.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 17 17 34 9 7 279
ร้อยละ 4.68 % 4.68 % 9.37 % 2.48 % 1.93 % 76.86 %

263 : 17 , 16 , 28 , 9 , 6 , 187...6.46 , 6.08 , 10.65 , 3.42 , 2.28 , 71.10 = 76 : 28.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14%

Powered By www.thaieducation.net