โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 2 4 1 1 14
ร้อยละ 21.43 % 7.14 % 14.29 % 3.57 % 3.57 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 5 2 18 1 1 65
ร้อยละ 5.43 % 2.17 % 19.57 % 1.09 % 1.09 % 70.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 11 4 22 2 2 79
ร้อยละ 9.17 % 3.33 % 18.33 % 1.67 % 1.67 % 65.83 %

120 : 11 , 4 , 22 , 2 , 2 , 79...9.17 , 3.33 , 18.33 , 1.67 , 1.67 , 65.83 = 41 : 34.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17%

Powered By www.thaieducation.net