โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 4 4 1 3 15
ร้อยละ 6.90 % 13.79 % 13.79 % 3.45 % 10.34 % 51.72 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 7 4 20 2 2 57
ร้อยละ 7.61 % 4.35 % 21.74 % 2.17 % 2.17 % 61.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 9 8 24 3 5 72
ร้อยละ 7.44 % 6.61 % 19.83 % 2.48 % 4.13 % 59.50 %

121 : 9 , 8 , 24 , 3 , 5 , 72...7.44 , 6.61 , 19.83 , 2.48 , 4.13 , 59.50 = 49 : 40.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50%

Powered By www.thaieducation.net