โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 4 4 1 3 15
ร้อยละ 3.57 % 14.29 % 14.29 % 3.57 % 10.71 % 53.57 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 7 4 20 2 2 57
ร้อยละ 7.61 % 4.35 % 21.74 % 2.17 % 2.17 % 61.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 8 8 24 3 5 72
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 20.00 % 2.50 % 4.17 % 60.00 %

120 : 8 , 8 , 24 , 3 , 5 , 72...6.67 , 6.67 , 20.00 , 2.50 , 4.17 , 60.00 = 48 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net