โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 32
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 6 0 8 0 0 73
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 9.20 % 0.00 % 0.00 % 83.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 12 0 9 0 0 105
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

126 : 12 , 0 , 9 , 0 , 0 , 105...9.52 , 0.00 , 7.14 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 21 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net