โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 3 0 3 4 2 61
ร้อยละ 4.11 % 0.00 % 4.11 % 5.48 % 2.74 % 83.56 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 10 0 20 1 0 167
ร้อยละ 5.05 % 0.00 % 10.10 % 0.51 % 0.00 % 84.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 13 0 23 5 2 228
ร้อยละ 4.80 % 0.00 % 8.49 % 1.85 % 0.74 % 84.13 %

271 : 13 , 0 , 23 , 5 , 2 , 228...4.80 , 0.00 , 8.49 , 1.85 , 0.74 , 84.13 = 43 : 15.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87%

Powered By www.thaieducation.net