โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 64
ร้อยละ 8.22 % 0.00 % 4.11 % 0.00 % 0.00 % 87.67 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 11 0 22 1 0 165
ร้อยละ 5.53 % 0.00 % 11.06 % 0.50 % 0.00 % 82.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 17 0 25 1 0 229
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 9.19 % 0.37 % 0.00 % 84.19 %

272 : 17 , 0 , 25 , 1 , 0 , 229...6.25 , 0.00 , 9.19 , 0.37 , 0.00 , 84.19 = 43 : 15.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.81%

Powered By www.thaieducation.net