โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.04 % 0.00 % 0.00 % 92.96 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 2 2 14 2 0 114
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 10.45 % 1.49 % 0.00 % 85.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 2 2 19 2 0 180
ร้อยละ 0.98 % 0.98 % 9.27 % 0.98 % 0.00 % 87.80 %

205 : 2 , 2 , 19 , 2 , 0 , 180...0.98 , 0.98 , 9.27 , 0.98 , 0.00 , 87.80 = 25 : 12.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20%

Powered By www.thaieducation.net