โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 95.77 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 2 1 3 1 16 108
ร้อยละ 1.53 % 0.76 % 2.29 % 0.76 % 12.21 % 82.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 2 1 6 1 16 176
ร้อยละ 0.99 % 0.50 % 2.97 % 0.50 % 7.92 % 87.13 %

202 : 2 , 1 , 6 , 1 , 16 , 176...0.99 , 0.50 , 2.97 , 0.50 , 7.92 , 87.13 = 26 : 12.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87%

Powered By www.thaieducation.net