โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 94.37 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 2 1 16 1 0 113
ร้อยละ 1.50 % 0.75 % 12.03 % 0.75 % 0.00 % 84.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 2 1 20 1 0 180
ร้อยละ 0.98 % 0.49 % 9.80 % 0.49 % 0.00 % 88.24 %

204 : 2 , 1 , 20 , 1 , 0 , 180...0.98 , 0.49 , 9.80 , 0.49 , 0.00 , 88.24 = 24 : 11.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76%

Powered By www.thaieducation.net