โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 2 9 0 0 84
ร้อยละ 2.06 % 2.06 % 9.28 % 0.00 % 0.00 % 86.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 2 4 19 0 0 171
ร้อยละ 1.02 % 2.04 % 9.69 % 0.00 % 0.00 % 87.24 %

138 : 2 , 2 , 13 , 0 , 0 , 121...1.45 , 1.45 , 9.42 , 0.00 , 0.00 , 87.68 = 17 : 12.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.76%

Powered By www.thaieducation.net