โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 40
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 3 12 0 0 0 84
ร้อยละ 3.03 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 5 0 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 4 17 1 0 0 173
ร้อยละ 2.05 % 8.72 % 0.51 % 0.00 % 0.00 % 88.72 %

141 : 4 , 12 , 1 , 0 , 0 , 124...2.84 , 8.51 , 0.71 , 0.00 , 0.00 , 87.94 = 17 : 12.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28%

Powered By www.thaieducation.net