โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 39
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 12 0 0 0 83
ร้อยละ 3.06 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 5 0 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 4 17 1 0 0 170
ร้อยละ 2.08 % 8.85 % 0.52 % 0.00 % 0.00 % 88.54 %

139 : 4 , 12 , 1 , 0 , 0 , 122...2.88 , 8.63 , 0.72 , 0.00 , 0.00 , 87.77 = 17 : 12.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46%

Powered By www.thaieducation.net