โรงเรียนวัดสองห้อง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 9
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 2 0 8 0 2 44
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 3.57 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 9 0 16 0 3 28
ร้อยละ 16.07 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 5.36 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 12 0 25 0 5 81
ร้อยละ 9.76 % 0.00 % 20.33 % 0.00 % 4.07 % 65.85 %

67 : 3 , 0 , 9 , 0 , 2 , 53...4.48 , 0.00 , 13.43 , 0.00 , 2.99 , 79.10 = 14 : 20.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15%

Powered By www.thaieducation.net