โรงเรียนวัดสองห้อง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 10
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 3 0 8 0 2 41
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 3.70 % 75.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 5 0 7 0 1 43
ร้อยละ 8.93 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 1.79 % 76.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 9 0 16 0 3 94
ร้อยละ 7.38 % 0.00 % 13.11 % 0.00 % 2.46 % 77.05 %

66 : 4 , 0 , 9 , 0 , 2 , 51...6.06 , 0.00 , 13.64 , 0.00 , 3.03 , 77.27 = 15 : 22.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95%

Powered By www.thaieducation.net