โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
160
จำนวน(คน) 15 4 11 1 0 129
ร้อยละ 9.38 % 2.50 % 6.88 % 0.63 % 0.00 % 80.63 %
ระดับประถมศึกษา
304
จำนวน(คน) 12 6 27 3 0 256
ร้อยละ 3.95 % 1.97 % 8.88 % 0.99 % 0.00 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 464 คน
จำนวน(คน) 27 10 38 4 0 385
ร้อยละ 5.82 % 2.16 % 8.19 % 0.86 % 0.00 % 82.97 %

464 : 27 , 10 , 38 , 4 , 0 , 385...5.82 , 2.16 , 8.19 , 0.86 , 0.00 , 82.97 = 79 : 17.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 464 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 17.03%

Powered By www.thaieducation.net