โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
160
จำนวน(คน) 17 4 13 1 0 125
ร้อยละ 10.63 % 2.50 % 8.13 % 0.63 % 0.00 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
304
จำนวน(คน) 14 8 30 3 0 249
ร้อยละ 4.61 % 2.63 % 9.87 % 0.99 % 0.00 % 81.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 464 คน
จำนวน(คน) 31 12 43 4 0 374
ร้อยละ 6.68 % 2.59 % 9.27 % 0.86 % 0.00 % 80.60 %

464 : 31 , 12 , 43 , 4 , 0 , 374...6.68 , 2.59 , 9.27 , 0.86 , 0.00 , 80.60 = 90 : 19.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 464 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40%

Powered By www.thaieducation.net