โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
160
จำนวน(คน) 19 4 15 1 0 121
ร้อยละ 11.88 % 2.50 % 9.38 % 0.63 % 0.00 % 75.63 %
ระดับประถมศึกษา
304
จำนวน(คน) 15 9 34 4 0 242
ร้อยละ 4.93 % 2.96 % 11.18 % 1.32 % 0.00 % 79.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 464 คน
จำนวน(คน) 34 13 49 5 0 363
ร้อยละ 7.33 % 2.80 % 10.56 % 1.08 % 0.00 % 78.23 %

464 : 34 , 13 , 49 , 5 , 0 , 363...7.33 , 2.80 , 10.56 , 1.08 , 0.00 , 78.23 = 101 : 21.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 464 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 21.77%

Powered By www.thaieducation.net