โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 23 25 4 0 0 46
ร้อยละ 23.47 % 25.51 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 46.94 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 26 28 21 18 8 72
ร้อยละ 15.03 % 16.18 % 12.14 % 10.40 % 4.62 % 41.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 49 53 25 18 8 118
ร้อยละ 18.08 % 19.56 % 9.23 % 6.64 % 2.95 % 43.54 %

271 : 49 , 53 , 25 , 18 , 8 , 118...18.08 , 19.56 , 9.23 , 6.64 , 2.95 , 43.54 = 153 : 56.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 56.46%

Powered By www.thaieducation.net