โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 25 42 31 0 0 0
ร้อยละ 25.51 % 42.86 % 31.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 32 34 38 27 23 18
ร้อยละ 18.60 % 19.77 % 22.09 % 15.70 % 13.37 % 10.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 270 คน
จำนวน(คน) 57 76 69 27 23 18
ร้อยละ 21.11 % 28.15 % 25.56 % 10.00 % 8.52 % 6.67 %

270 : 57 , 76 , 69 , 27 , 23 , 18...21.11 , 28.15 , 25.56 , 10.00 , 8.52 , 6.67 = 252 : 93.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 270 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 252 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33%

Powered By www.thaieducation.net