โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 25 40 32 0 0 0
ร้อยละ 25.77 % 41.24 % 32.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 32 34 38 27 22 19
ร้อยละ 18.60 % 19.77 % 22.09 % 15.70 % 12.79 % 11.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 57 74 70 27 22 19
ร้อยละ 21.19 % 27.51 % 26.02 % 10.04 % 8.18 % 7.06 %

269 : 57 , 74 , 70 , 27 , 22 , 19...21.19 , 27.51 , 26.02 , 10.04 , 8.18 , 7.06 = 250 : 92.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 92.94%

Powered By www.thaieducation.net