โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 22 34 28 0 0 0
ร้อยละ 26.19 % 40.48 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 30 37 30 32 33 0
ร้อยละ 18.52 % 22.84 % 18.52 % 19.75 % 20.37 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 52 71 58 32 33 0
ร้อยละ 21.14 % 28.86 % 23.58 % 13.01 % 13.41 % 0.00 %

246 : 52 , 71 , 58 , 32 , 33 , 0...21.14 , 28.86 , 23.58 , 13.01 , 13.41 , 0.00 = 246 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 246 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net