โรงเรียนบ้านดอนทอง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 6 8 2 1 0 28
ร้อยละ 13.33 % 17.78 % 4.44 % 2.22 % 0.00 % 62.22 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 22 19 12 10 0 51
ร้อยละ 19.30 % 16.67 % 10.53 % 8.77 % 0.00 % 44.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 28 27 14 11 0 79
ร้อยละ 17.61 % 16.98 % 8.81 % 6.92 % 0.00 % 49.69 %

159 : 28 , 27 , 14 , 11 , 0 , 79...17.61 , 16.98 , 8.81 , 6.92 , 0.00 , 49.69 = 80 : 50.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 50.31%

Powered By www.thaieducation.net