โรงเรียนบ้านดอนทอง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 6 8 2 1 0 30
ร้อยละ 12.77 % 17.02 % 4.26 % 2.13 % 0.00 % 63.83 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 22 19 12 10 0 50
ร้อยละ 19.47 % 16.81 % 10.62 % 8.85 % 0.00 % 44.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 28 27 14 11 0 80
ร้อยละ 17.50 % 16.88 % 8.75 % 6.88 % 0.00 % 50.00 %

160 : 28 , 27 , 14 , 11 , 0 , 80...17.50 , 16.88 , 8.75 , 6.88 , 0.00 , 50.00 = 80 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net