โรงเรียนบ้านดอนทอง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 6 8 2 1 0 29
ร้อยละ 13.04 % 17.39 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 63.04 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 22 19 12 10 0 49
ร้อยละ 19.64 % 16.96 % 10.71 % 8.93 % 0.00 % 43.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 28 27 14 11 0 78
ร้อยละ 17.72 % 17.09 % 8.86 % 6.96 % 0.00 % 49.37 %

158 : 28 , 27 , 14 , 11 , 0 , 78...17.72 , 17.09 , 8.86 , 6.96 , 0.00 , 49.37 = 80 : 50.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63%

Powered By www.thaieducation.net