โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 10 5 2 1 0 24
ร้อยละ 23.81 % 11.90 % 4.76 % 2.38 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 11 31 22 0 0 107
ร้อยละ 6.43 % 18.13 % 12.87 % 0.00 % 0.00 % 62.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 21 36 24 1 0 131
ร้อยละ 9.86 % 16.90 % 11.27 % 0.47 % 0.00 % 61.50 %

213 : 21 , 36 , 24 , 1 , 0 , 131...9.86 , 16.90 , 11.27 , 0.47 , 0.00 , 61.50 = 82 : 38.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50%

Powered By www.thaieducation.net