โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
343
จำนวน(คน) 9 2 11 0 0 321
ร้อยละ 2.62 % 0.58 % 3.21 % 0.00 % 0.00 % 93.59 %
ระดับประถมศึกษา
1248
จำนวน(คน) 25 13 68 0 0 1142
ร้อยละ 2.00 % 1.04 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 91.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1591 คน
จำนวน(คน) 34 15 79 0 0 1463
ร้อยละ 2.14 % 0.94 % 4.97 % 0.00 % 0.00 % 91.95 %

1591 : 34 , 15 , 79 , 0 , 0 , 1463...2.14 , 0.94 , 4.97 , 0.00 , 0.00 , 91.95 = 128 : 8.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1591 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 8.05%

Powered By www.thaieducation.net