โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
227
จำนวน(คน) 9 8 20 0 0 190
ร้อยละ 3.96 % 3.52 % 8.81 % 0.00 % 0.00 % 83.70 %
ระดับประถมศึกษา
1326
จำนวน(คน) 60 23 233 0 0 1010
ร้อยละ 4.52 % 1.73 % 17.57 % 0.00 % 0.00 % 76.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1553 คน
จำนวน(คน) 69 31 253 0 0 1200
ร้อยละ 4.44 % 2.00 % 16.29 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %

1553 : 69 , 31 , 253 , 0 , 0 , 1200...4.44 , 2.00 , 16.29 , 0.00 , 0.00 , 77.27 = 353 : 22.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1553 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 353 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73%

Powered By www.thaieducation.net