โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
223
จำนวน(คน) 11 8 22 0 0 182
ร้อยละ 4.93 % 3.59 % 9.87 % 0.00 % 0.00 % 81.61 %
ระดับประถมศึกษา
1324
จำนวน(คน) 62 23 235 0 0 1004
ร้อยละ 4.68 % 1.74 % 17.75 % 0.00 % 0.00 % 75.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1547 คน
จำนวน(คน) 73 31 257 0 0 1186
ร้อยละ 4.72 % 2.00 % 16.61 % 0.00 % 0.00 % 76.66 %

1547 : 73 , 31 , 257 , 0 , 0 , 1186...4.72 , 2.00 , 16.61 , 0.00 , 0.00 , 76.66 = 361 : 23.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1547 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 361 คน คิดเป็นร้อยละ 23.34%

Powered By www.thaieducation.net