โรงเรียนวัดทะเลบก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
281
จำนวน(คน) 8 16 30 0 0 227
ร้อยละ 2.85 % 5.69 % 10.68 % 0.00 % 0.00 % 80.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
163
จำนวน(คน) 15 0 15 0 0 133
ร้อยละ 9.20 % 0.00 % 9.20 % 0.00 % 0.00 % 81.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 444 คน
จำนวน(คน) 23 16 45 0 0 360
ร้อยละ 5.18 % 3.60 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %

281 : 8 , 16 , 30 , 0 , 0 , 227...2.85 , 5.69 , 10.68 , 0.00 , 0.00 , 80.78 = 54 : 19.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 444 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92%

Powered By www.thaieducation.net