โรงเรียนวัดทะเลบก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 6 4 7 0 0 71
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 7.95 % 0.00 % 0.00 % 80.68 %
ระดับประถมศึกษา
285
จำนวน(คน) 10 13 37 1 0 224
ร้อยละ 3.51 % 4.56 % 12.98 % 0.35 % 0.00 % 78.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
147
จำนวน(คน) 16 1 15 0 0 115
ร้อยละ 10.88 % 0.68 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 78.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 520 คน
จำนวน(คน) 32 18 59 1 0 410
ร้อยละ 6.15 % 3.46 % 11.35 % 0.19 % 0.00 % 78.85 %

373 : 16 , 17 , 44 , 1 , 0 , 295...4.29 , 4.56 , 11.80 , 0.27 , 0.00 , 79.09 = 78 : 20.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 520 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15%

Powered By www.thaieducation.net