โรงเรียนวัดโพธิ์งาม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 18 0 5 0 0 39
ร้อยละ 29.03 % 0.00 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 62.90 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 9 0 14 0 0 62
ร้อยละ 10.59 % 0.00 % 16.47 % 0.00 % 0.00 % 72.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 27 0 19 0 0 101
ร้อยละ 18.37 % 0.00 % 12.93 % 0.00 % 0.00 % 68.71 %

147 : 27 , 0 , 19 , 0 , 0 , 101...18.37 , 0.00 , 12.93 , 0.00 , 0.00 , 68.71 = 46 : 31.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 31.29%

Powered By www.thaieducation.net