โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 7 18 5 1 5 13
ร้อยละ 14.29 % 36.73 % 10.20 % 2.04 % 10.20 % 26.53 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 13 6 21 5 2 86
ร้อยละ 9.77 % 4.51 % 15.79 % 3.76 % 1.50 % 64.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 20 24 26 6 7 99
ร้อยละ 10.99 % 13.19 % 14.29 % 3.30 % 3.85 % 54.40 %

182 : 20 , 24 , 26 , 6 , 7 , 99...10.99 , 13.19 , 14.29 , 3.30 , 3.85 , 54.40 = 83 : 45.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60%

Powered By www.thaieducation.net