โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 5 5 2 0 0 36
ร้อยละ 10.42 % 10.42 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 34 21 16 0 0 62
ร้อยละ 25.56 % 15.79 % 12.03 % 0.00 % 0.00 % 46.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 39 26 18 0 0 98
ร้อยละ 21.55 % 14.36 % 9.94 % 0.00 % 0.00 % 54.14 %

181 : 39 , 26 , 18 , 0 , 0 , 98...21.55 , 14.36 , 9.94 , 0.00 , 0.00 , 54.14 = 83 : 45.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 45.86%

Powered By www.thaieducation.net