โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 5 6 3 0 0 34
ร้อยละ 10.42 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 36 23 18 0 0 57
ร้อยละ 26.87 % 17.16 % 13.43 % 0.00 % 0.00 % 42.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 41 29 21 0 0 91
ร้อยละ 22.53 % 15.93 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %

182 : 41 , 29 , 21 , 0 , 0 , 91...22.53 , 15.93 , 11.54 , 0.00 , 0.00 , 50.00 = 91 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net